MicroProf matematika tesztverseny Matematika tesztverseny
Felhasználónév:
Jelszó:
  Mintafeladatsor  Jelentkezés  Tanároknak  Előadások  

Az adatkezelés és adatbiztonság számunkra is és a diákok, tanáraik számára is alapvető kérdés.

Csak azokat az információkat igényeljük, amelyek a kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükségesek.

A regisztráció során kért adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk és azokat semmilyen esetben sem szolgáltatjuk ki harmadik fél részére. Adatkezelési azonosítónk: 01592-0001, az adatkezelést a Microprof Bt. végzi.

Áttekintés

A MicroProf BT. az ügyfelei személyiségi jogait a legmesszebbmenőkig figyelemben tartja. Ha Önnek speciális kérdése van a MicroProf BT. személyiségi jogi szabályzatával kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen keresztül: info@microprof.hu

Törvényi szabályozás

A MicroProf adatbázisában szereplő adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. A szabályzatunk kialakításakor figyelembe vettük a 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Információgyűjtés

A MicroProf BT. a kapcsolattartási információt a szolgáltatások hozzáférésének biztosítására használja fel. A kapcsolattartási információkat akkor is felhasználjuk, ha fel kell vennünk a kapcsolatot Önnel.

Információ felhasználás

A MicroProf BT. cookie-kat hsznál a munkamenetek azonosításához.
A weboldal és a szolgáltatás jelszóval védett területein természetesen tudjuk azonosítani a látogatót. Az e-mail címeket arra használjuk, hogy a kért információt eljuttassuk Önnek. A MicroProf BT. nem adja el, bérbe vagy kölcsön az e-mail listáit vagy felhasználó adatait semmilyen külső cégnek.
A MicroProf BT. alkalmazottai az ügyfelek személyes adatait titkosan kezelik.
A MicroProf BT. minden tőle telhetőt megtesz az ügyfelei pontos tájékoztatásáért.


A FELHASZNÁLÓ A REGISZTRÁCIÓVAL ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁST TELJESEN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A MICROPROF BT. SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A SZOLGÁLTATÁS, A WEBOLDALON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓ VAGY TERMÉK VONATKOZÁSÁBAN KELETKEZŐ BÁRMILYEN TÍPUSÚ KÁRRA.

Sütik használata:
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
Látogatottsági statisztika:
Jelen weboldal a Google Inc. a Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.
A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.
A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.
A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt:http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
Szerzői jogok:
A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) a Microprof Bt. tulajdonát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem felhasználható.

Panasz esetén forduljon a Zala Megyei Békéltető Testülethez
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Microprof Bt.

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) célja, hogy:

 • meghatározza a Microprof Bt. (a továbbiakban: adatkezelő) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét,
 • biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
 • a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
 • tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.).

3. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

Név: MICROPROF Oktatási, Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (Microprof Bt.)
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Förhénc utca 1/b
Cégjegyzékszám: 20 06 036789
Adószám: 21023453-1-20
Nyilvántartó bíróság: Zala megyei Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +3693313212
E-mail cím: info@microprof.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Erdősné Németh Ágnes

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 • Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
 • Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
  1. Feliratkozás ingyenes hírlevélre
  Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
  A kezelt adatok köre: keresztnév/becenév, e-mail cím, évfolyam/tanár
  Az adatkezelés célja: digitális információ e-mailben történő elküldése
  Adattovábbítás: Rooter Kft. részére adattárolás céljából (székhely: 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. utca 5/a, cégjegyzékszám: 20-09-071066; adószám: 23004050-2-20)
  Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
  Adatfeldolgozó: Microprof Bt.
  Az adatok törlésének határideje: visszavonásig / 13. osztály eléréséig
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes matematikai információk, feladatmegoldások és ajánlat értesítők elküldésének ellehetetlenülése


  2. Online tesztverseny regisztrációja (matematika tesztverseny előfizetés esetén kötelező!)
  Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése;
  A kezelt adatok köre: e-mail cím, név/becenév, felhasználónév, fiókhoz tartozó jelszó, osztály, vásárlás esetén: cím;
  Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a megrendelt tesztverseny feladataihoz és eredményeihez hozzáférés, felmerülő technikai problémák megoldása,

  Adattovábbítás: Rooter Kft. részére adattárolás céljából (székhely: 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. utca 5/a, cégjegyzékszám: 20-09-071066; adószám: 23004050-2-20)
  Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
  Adatfeldolgozó: Rooter Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. utca 5/a, cégjegyzékszám: 20-09-071066; adószám: 23004050-2-20)

  Adattovábbítás: számlaadat könyvelő programba a számlák könyvelése érdekében - név és számlacím
  Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
  Az adatok törlésének határideje: visszavonásig; amennyiben vásárlás történt és a fiók törlésre kerül: az adatok megadását követő 9 év; ha a fiók törlésre kerül és korábban nem történt vásárlás: a fiók törlésével egyidejűleg törlésre kerül minden tárolt adat
  Az adatközlés hiányának esetleges következménye: tesztversenyhez és eredményekhez való hozzáférés ellehetetlenülése (felhasználói név, e-mail cím hiánya esetén); teljesítést követően (név, számlacím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 • Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
 • Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.
 • A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
 • A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
  1. A rá vonatkozó személyes adatok;
  2. az adatkezelés célja(i);
  3. az érintett személyes adatok kategóriái;
  4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  5. az adatok tárolásának időtartama;
  6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  8. a kezelt adatok forrása;
  9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
 • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
 • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
 • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
  1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
 • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
  1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
  2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

  3. közérdekből;
  4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
  5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
  1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
  1. Az érintett ehhez hozzájárul;
  2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
 • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
  1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

6. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
  1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
  4. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen:
  1. a jogosulatlan hozzáférésre;
  2. megváltoztatásra;
  3. továbbításra;
  4. törlésre;
  5. nyilvánosságra hozatalra;
  6. véletlen sérülésre;
  7. véletlen megsemmisülésre;
  8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
  1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
  2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
  3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

8. Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
  1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
  2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
  3. a kérelem túlzó.
 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
  1. a kérelmet megtagadni;
  2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 • Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
  1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
  2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9. Kártérítés

 • Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
 • Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
 • Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

10. Jogorvoslat

 • Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez.
 • Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

11. Hatósági együttműködés

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Nagykanizsa, 2018. május 22.

  MicroProf matematika tesztverseny Telefon:
93-313-212
30-4745107
Írj nekem levelet!
info@microprof.hu
© MicroProf
magunkról
Adatvédelem